Łąki Archive

0

Pielęgnowanie pastwisk

Pastwiska należy utrzymywać w stałej urodzajności, żeby dawały stale obfitą paszę. Osiągnąć to można przez 1) odprowadzenie nadmiernej wilgoci, 2) stosowną uprawę i nawożenie, 3) przez wytworzenie zwartego porostu, 4) przez stosowny poprawny sposób wypasania. Pastwiska w nizinach i na porzeczach łatwiej tymi sposobami poprawić i podnieść ich wydajność, pastwiska górskie natomiast

0

Zbiór siana

Łąki bardzo dobre, nawodnione i nawożone dają 3 i 4 pokosy. Łąki zwykłe lepsze kosi się dwa razy, zbierając siano w czerwcu, a otawę czyli potraw we wrześniu. Łąki liche dają zaledwie jeden pokos letni. Najlepsze siano daję trawy dobre w mieszance z koniczynami. Turzyce, sity i skrzypy dają siano mniej strawne

0

Pielęgnowanie łąk

Wszystkie urządzenia na łąkach służące do nawodnienia i odwodnienia należy bardzo starannie utrzymywać w porządku. Z wiosną należy wszystko obejrzeć, a w razie potrzeby rowy przeczyścić i przebrać, połączenia rowów głównych z bocznymi ponaprawiać, przerwy w groblach i dziury, porobione w brzegach rowków przez wpływy zimy, tudzież przez myszy i krety pozaprawiać

0

Nawożenie łąk

Znaczenie łąki w gospodarstwie rolnym polega na tym, że pasza uzyskana z łąki skarmiona zwierzętom gospodarskim dostaje się w nawozie na rolę. Tym sposobem łąka wzbogaca rolę w użyteczne składniki nawozowe, sama zaś gleba łąkowa wyczerpuje się, ubożeje, o ile jej tego ubytku nie wynagrodzimy. Łąki nawadniane lub zalewane corocznie wylewem rzek

0

Uregulowanie wilgoci w łąkach

Uregulowanie wilgoci w łąkach należy do ważnych melioracji rolniczych, a polega na osuszeniu lub nawodnieniu, zależnie od potrzeby albo na obydwu tych czynnościach. Łąki zabagnione potrzebują odprowadzenia nadmiaru wilgoci i miernego obniżenia wysokości wody gruntowej. Trzeba przy tym postępować z pewną ostrożnością – przesuszenie łąki przynosi zawsze raczej szkodę jak pożytek, gdyż

0

Roślinność łąk i pastwisk

Roślinność łąk i pastwisk jest bardzo zmienna, zależna od gleby i warunków klimatycznych, a wartość rolnicza łąki i pastwiska zależy od jakości roślin, które tę roślinność tworzą. Rozróżniamy następujące rodzaje roślinności łąkowej: trawy użyteczne; trawy tzw. kwaśne, tj. turzyce, sity, wełnianki; rośliny motylkowe zioła pożyteczne; chwasty i zioła szkodliwe; mchy i skrzypy.

0

Łąki i pastwiska

Obszary nieuprawiane pługiem a pokryte roślinnością zdatną na paszę zużytkowujemy jako łąki i pastwiska. Łąką nazywamy grunt, z którego zbiera się paszę kośną (przynajmniej jeden pokos do roku), pastwiskiem zaś obszar, na którym się nie kosi lecz wypędza się zwierzęta. Rozróżniać należy: łąki naturalne, trwałe i łąki sztuczne czasowe i trwałe. Łąki