Jak powstała gleba cz. 1

Podstawowym czynnikiem gospodarki rolnej czy ogrodowej jest, oczywiście, ziemia. Od jej dobroci, od umiejętnego jej użycia w pierwszym rzędzie zależy powodzenie każdej uprawy. Dlatego też dokładne poznanie ziemi, jej własności, jej zalet czy braków jest niezbędnym dla każdego, kto z uprawą roślin ma do czynienia.

„Ziemią” w ogrodnictwie, czy rolnictwie, nazywamy wierzchnią warstwę skorupy ziemskiej zdatną do uprawy roślin. Warstwa ta, zwana glebą, składa się z mniej lub bardziej rozkruszonych cząstek i spoczywa na t. z. podłożu, którym może być bądź twarda skała, bądź glina, bądź piasek. Czy „ziemia” była zawsze? A jeśli nie, to jak ona powstała?

Geologia, nauka o powstaniu skorupy ziemskiej i jej przemianach, poucza, że pierwotna skorupa ziemska, jaka powstała w miarę stygnięcia ognisto płynnej masy, była twardą skałą, niezdatną do utrzymania na sobie jakiejkolwiek roślinności. Dopiero pod wpływem różnych, działających na nią czynników, a mianowicie: zmian temperatury, powietrza, wody atmosferycznej, ta skalista skorupa stopniowo kruszyła się i przeobrażała w „ziemię”.