Podglebie, podłoże i gatunki gleb cz. 6

Pozostały jeszcze do omówienia gleby próchnicowe. Są to gleby ciemno – zabarwione wskutek obecności dużej ilości próchnicy. Wśród nich odróżniamy czarnoziemy właściwe, czarne ziemie i ziemie torfowe. Pierwsze występują w miejscach suchszych i pod względem swych własności fizycznych są analogiczne do lessów. Do tego rodzaju gleb należą znane ze swej wysokiej wartości uprawnej czarnoziemy Podola i Ukrainy. Czarne ziemie powstały z dawnych bagien przez stopniowe ich osuszanie na drodze naturalnej (wycięcie okolicznych lasów) lub sztucznej (odwodnienia). O ile doprowadzone są do odpowiedniego stanu suchości, nie ustępują czarnoziemom właściwym — przykładem są czarne ziemie Kujaw. Natomiast, o ile są jeszcze wilgotne, co poznać można po zbyt ciemnej barwie, staną się takimi po odwodnieniu. Przykładem tego rodzaju gleb są gleby okolic Sochaczewa

Ziemie torfowe bywają wyżynne i nizinne. Pierwsze powstają z butwiejących mchów torfowych w miejscowościach wyżej położonych, a pozbawionych stałego przepływu wody. Te mogą być użytkowane tylko na torf i ściółkę. Torfowiska nizinne powstają z roślinności moczarowej: turzyc, sitowia i t. Zawierają znaczną domieszkę piasku. Po osuszeniu wapnowaniu mogą dać glebę urodzajną, jednak wskutek nadmiernej zawartości próchnicy są zbyt pulchne i dlatego do upraw sadowniczych mało są przydatne, drzewa na nich łatwo się przewracają, za to warzywa można tu mieć bardzo dobre.