0

Najważniejsze rodzaje gleby

Ziemie w naszym kraju są nadzwyczajnie rozmaite tak, że w każdej wsi niemal można kilka gatunków ziemi wyróżnić. Każda z nich będzie inna, będzie się odznaczać od reszty różnymi własnościami i stopniem urodzajności. Ziemia (zarówno gleba jak podglebie) zależy tak samo od wpływów powietrza i klimatu jak i od położenia. Jedna i

0

Badanie ziemi

Aby poznać ziemię w jakiejś okolicy i jej użyteczność rolniczą, trzeba dłuższego czasu, dwu do trzech lat. Jednak są pewne spostrzeżenia, które mogą od razu dać wskazówkę o jakości i przydatności gruntu. Spostrzeżenia te zebrać można na miejscu, przy pomocy niektórych prostych sposobów badania. Obejrzenie powierzchni gleby. Najpierw należy ziemię na całej

0

Najważniejsze własności ziemi

Ziemia do produkcji rolniczej dobra powinna być: 1) zasobna czyli bogata i 2) urodzajna czyli żyzna. Zasobność. Jeśli ziemia zawiera znaczne ilości składników mogących służyć roślinom za pożywienie, nazywamy ją zasobną czyli bogatą. Nie każda ziemia zasobna jest jednakże zarazem urodzajną, zdarza się bowiem, że owe składniki użyteczne są nierozpuszczalne lub dla

0

Próchnica, woda i organizmy żywe

Próchnica. Szczątki roślinne i zwierzęce obumarłe ulegają w ziemi powoli rozkładowi pod wpływem powietrza i wilgoci, przechodzą z czasem w składniki mineralne gleby. Zanim jednak ten całkowity rozkład nastąpi, tworzą one w ziemi domieszkę cząstek czarniawych i brunatnych, porowatych, które silnie nasiąkają wilgocią. Cząstki te nazywamy ogólnie próchnicą. Gromadzi się ona w

0

Kamienie, piaski i glina

Ziemia składa się z drobnych i grubszych cząstek bardzo rozmaitej natury i rozmaitej budowy. Rozróżnić możemy w ziemi: 1) kamienie; 2) żwir; 3) piasek bardzo rozmaitej grubości; 4) glinę; 5) połączenia wapna; 6) próchnicę i nierozłożone jeszcze szczątki roślin i zwierząt; 7) mnóstwo żywych organizmów, drobnych żyjątek, bakterii, grzybów, pleśni, korzeni roślin

0

Gleba, podglebie i warstwa orna

Każda ziemia pokryta roślinnością, jeśli ją odkopiemy głębiej, okaże nieraz znaczną różnicę między warstwą wierzchnią a pod spodem leżącą. Wierzchnia warstwa jest pulchniejsza, porowata i często znacznie ciemniejsza. Tę wierzchnią warstwę nazywamy glebą, to zaś co niżej widzimy, już nieco innej barwy i innego złożenia, nazywamy podglebiem. Gleba bywa rozmaitej grubości i

0

Tworzenie się ziemi

Ziemią nazywamy w rolnictwie wierzchnią rozkruszoną warstwę cząstek mineralnych z domieszką cząstek organicznych pokrywającą podłoże leżące pod spodem. Podłoże to bywa skaliste, kamieniste lub wreszcie gliniaste czy piaszczyste. W tej wierzchniej warstwie, w ziemi rozrastają się korzenie roślin i czerpią w niej wodę i pożywienie, złożone z różnych ciał rozpuszczonych w tej

0

Siewniki rzędowe

Siewnik rzędowy składa się z następujących części: na ramie opartej na kołach zawieszona jest skrzynia na nasienie zaopatrzona w szereg przyrządów wysiewających. Obrót kół wprawia w ruch obrotowy oś przyrządów siejących, które wrzucają nasienie do lejków i przewodów nasiennych. Przyrządy wysiewające zaopatrzone są w urządzenie do regulowania ilości wysiewu. U wielu siewników

0

Sposoby wykonania siewu

Zasiewu dokonać możemy ręcznie albo maszyną. Ze względu zaś na rozmieszczenie roślin na ziemi rozróżniamy: siew punktowy i kupkowy, siew rzutowy, siew rzędowy. Siew punktowy i kupkowy Za pomocą sznura lub znacznika znaczy się rzędy i miejsca w rzędach.  W naznaczone punkty kładzie się rękę po ziarnku lub po kilka ziarnek. Byłby

0

Zasiew

Przy zasiewie uważać musimy na właściwą porę zasiewu, na stosowną gęstość i przykrycie nasienia, jak i wybrać najodpowiedniejszy sposób wykonania siewu. Pora zasiewu. Rozróżniamy zasiewy jare czyli wiosenne i ozime czyli jesienne. W wielu gospodarstwach sieje się prócz tego także w lecie na ścierniskach, na paszę lub na nawóz zielony. Czas zasiewu